MILJÖPOLICY

Trumfator verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande. Vår ambition är att ha en resurseffektiv och miljöanpassad verksamhet.

Verksamheten skall präglas av en helhetssyn där miljöpåverkan beaktas i alla led, från inköp till de tjänster och produkter vi tillhandahåller.

Trumfator åtar sig att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av samt att ständigt utveckla sitt miljöarbete för att minimera påverkan. Samtlig personal har ansvar för att efterleva denna miljöpolicy.

Denna ambition ska förverkligas genom tydliga mål som säkerställer att:

  • energianvändningen effektiviseras och om möjligt att förnyelsebara energikällor används
  • miljöaspekter beaktas, från inköp till färdigställande av våra produkter och tjänster
  • vi verkar för en bättre källsortering på arbetsplatserna
  • vi minskar miljöpåverkan vid resor och transporter
  • kompetensen inom miljöfrågor ökar hos personalen.

KVALITETSPOLICY

Trumfator verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande. Vår ambition är att ha nöjda intressenter och hög kvalitet genom väl beprövade och ständigt förbättrade processer.

Vår verksamhet präglas av tydliga kvalitetsmål, rutiner och policys. Det gäller för samtliga medarbetare i verksamheten att uppfylla de krav som ställs av berörda lagar, regler och ledningssystem samt att medverka för att ständigt förbättra dessa.